15.4.06

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bělorusku po prezidentských volbách dne 19. března 2006

Čtvrtek, 6. dubna 2006 - Štrasburk
Prevzato z www.europarl.eu.int/

Evropský parlament ,

- s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Bělorusku, zejména na usnesení ze dne 16. února 2006(1) ,

- s ohledem na usnesení Kongresu USA ze dne 8. března 2006 vyjadřující podporu úsilí lidu Běloruské republiky vytvořit plnou demokracii, právní stát a zajistit dodržování lidských práv a vyzývající vládu Běloruska uspořádat dne 19. března 2006 svobodné a spravedlivé prezidentské volby,

- s ohledem na prohlášení Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (ODIHR/OBSE) ze dne 20. března 2006 o předběžném zhodnocení voleb,

- s ohledem na prohlášení Vysokého představitele EU pro SZBP ze dne 20. března 2006 o konání prezidentských voleb v Bělorusku,

- s ohledem na závěry ze zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy ze dne 20. března 2006,

- s ohledem na prohlášení ad hoc delegace Evropského parlamentu k prezidentským volbám v Bělorusku ze dne 20. března 2006,

- s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 19. března 2006 se konaly v Bělorusku prezidentské volby,

B. vzhledem k tomu, že prezident Lukašenko prodloužil své nové funkční období na základě ústavního referenda, které nesplňovalo mezinárodní demokratické normy a jehož výsledky nebyly mezinárodním demokratickým společenstvím uznány,

C. vzhledem k tomu, že běloruské orgány uskutečnily volby v atmosféře strachu způsobené opakovaným pronásledováním a zatýkáním předních vůdců opozice a členů studentských a menšinových organizací včetně náboženských a místních vůdců, novinářů, aktivistů a členů prodemokratických politických stran,

D. vzhledem k tomu, že volby se konaly v izolaci, za zesílení kontrol na vnějších hranicích a že úřady během voleb a po nich potlačily svobodu slova, svobodu projevu, svobodu sdělovacích prostředků a svobodu shromažďování,

E. vzhledem k tomu, že předčasné hlasování bylo netransparentní a státní zaměstnanci, starší občané a studenti byli pod vzrůstajícím tlakem, byli zastrašování a vyhrožovali jim odplatou jako je ztráta zaměstnání, ztráta důchodu a vyloučení z vysoké školy,

F. vzhledem k tomu, že volební pozorovatelská mise OBSE/ODIHR vyslaná na prezidentské volby v Bělorusku dospěla k závěru, že volby nesplnily mezinárodní demokratické normy; vzhledem k tomu, že Evropská rada, Rada Evropy, Spojené státy americké a většina mezinárodních institucí a vlád dospěla k závěru, že volby měly základní nedostatky,

G. vzhledem k tomu, že během pěti dní po volbách opoziční síly pořádaly na hlavním náměstí v Minsku nepřetržité demonstrace na protest proti podvodnému způsobu konání voleb, a to přes hrozby prezidenta Lukašenka, že "zakroutí krkem" každému, kdo se pokusí získat moc prostřednictvím lidových protestů po ukončení voleb a přes narážky na tvrdé tresty pro všechny, kdo budou během těchto protestů zatčeni, včetně trestu smrti,

H. vzhledem k tomu, že v časných ranních hodinách dne 25. března 2006 policie brutálně zaútočila na stanový tábor založený mladými lidmi a studenty v centru Minska a zatkla stovky účastníků protestů,

I. vzhledem k tomu, že demonstranti, zahraniční sympatizanti a novináři přítomní na shromážděních jsou očerňováni a souzeni bez řádného dodržování práva na obhajobu na základě obvinění z vyprovokování nezákonných shromáždění a z vandalismu; vzhledem k tomu, že 27. března 2006 běloruské soudy vynesli rozsudky až na 15 dní vězení pro účastníky protestů, kteří byli zatčeni za účast na nepovolené demonstraci; vzhledem k tomu, že bylo zahájeno politicky motivované vyšetřování proti vůdcům opozice včetně Alexandra Milinkijeviče, hlavního prezidentského kandidáta opozice,

1. rozhodně odsuzuje neúspěšné prezidentské volby v Bělorusku a poukazuje na to, že Lukašenkův režim postrádá demokratickou legitimitu a je nadále poslední diktaturou v Evropě;

2. odsuzuje prezidentské volby jako volby, které nesplnily požadované mezinárodní normy pro svobodné, spravedlivé, rovné, přezkoumatelné a transparentní volby; je tedy toho názoru, že prezidenta Lukašenka nelze uznat za legitimního prezidenta Běloruska a prezidentské volby by se měly opakovat v souladu s mezinárodními demokratickými normami;

3. vyjadřuje svou solidaritu s Alexandrem Milinkijevičem a Spojenými demokratickými silami i s Alexandrem Kozulinem a všemi běloruskými občany, kteří usilují o nezávislé, otevřené a demokratické Bělorusko založené na právním státu;

4. prohlašuje, že na něj silně zapůsobily masové demonstrace proti nedemokratické a podvodné povaze voleb, které ukazují touhu velké části společnosti po nastolení skutečně demokratických zákonů a politické svobody v jejich zemi, čímž by se uvolnil obrovský demokratický potenciál v Bělorusku;

5. rozhodně odsuzuje násilí a svévolné zatýkání, které běloruský režim uplatňuje vůči tisícům osob, jež našly odvahu protestovat proti podvodům při prezidentských volbách a porušování základních práv běloruského lidu;

6. vyzývá Komisi a Radu a celé mezinárodní společenství, aby zvýšily svoji podporu běloruskému lidu a podstatně zintenzívnily svůj tlak na běloruský režim, aby přestal diktátorsky utlačovat vlastní lid, okamžitě propustil všechny zadržované, zrušil všechny rozsudky proti pokojným účastníkům demonstrací a v co nejkratším termínu uspořádal nové a demokratické volby;

7. žádá, aby běloruská vláda ukončila bití politických vězňů a špatné zacházení s nimi a transparentně vyšetřila zneužití síly policií a bezpečnostními silami proti demonstrantům;

8. žádá, aby běloruské orgány okamžitě zveřejnily jména všech zadržovaných osob, jejich současné umístění a obvinění, která jsou proti nim vznesená; zdůrazňuje, že běloruské orgány jsou povinny zajistit všem zatčeným osobám právo na poradu s jejich vlastním právníkem, na setkání se členy rodiny a na přístup k informacím;

9. odsuzuje běloruské orgány za to, že nepovolily některým zahraničním novinářům vstup do Běloruska ke sledování průběhu voleb;

10. odsuzuje běloruské orgány že nepovolily delegacím Parlamentu a národních parlamentů členských států sledovat průběh voleb a že vypověděly pozorovatele z Dánska, Gruzie, Německa, Ukrajiny a Polska, i pozorovatele OBSE;

11. vítá rozhodnutí Rady zařadit prezidenta Lukašenka na seznam osob, kterým nebude uděleno vízum, avšak vyzývá Radu a Komisi, aby rozšířily tento seznam o běloruské zástupce místní, regionální a státní správy a akademické sféry, kteří se podíleli na porušování lidských práv a politických svobod běloruských občanů během volební kampaně a po ní;

12. vyzývá Komisi a Radu, aby byla zmražena aktiva běloruských orgánů v zahraničí; aby byla přijata restriktivní opatření vůči společnostem přímo a osobně spojeným s vysokými představiteli režimu, a aby byl zmražen osobní majetek prezidenta Lukašenka a jeho nejbližších poradců;

13. vyzývá Komisi a Radu, aby navrhly, jakým způsobem vyvíjet další tlak na režim prezidenta Lukašenka v mezinárodních organizacích; žádá, aby byl předložen ucelený soubor konkrétních a přímých promyšlených sankcí, které by důrazně dopadly na původce útlaku a nezhoršovaly přitom strádání občanů Běloruska;

14. vyzývá Komisi a Radu, aby směřovaly veškeré formy finanční podpory občanským iniciativám, nevládním organizacím a malým a středním podnikům, které nejsou napojeny na vládu;

15. vyzývá Komisi, aby revidovala svoji zahraniční politiku vůči Bělorusku a navrhla, jak podpořit demokracii, právní stát a lidská práva; zdůrazňuje,že problémy, které měla Komise v souvislosti s odpovídající podporou běloruské občanské společnosti před volbami rovněž ukazují, jak naléhavě je třeba zřídit účinný finanční a správní mechanismus na podporu demokracie;

16. vyzývá Komisi a Radu, aby vytvořily zjednodušený režim vydávání víz představitelům běloruské občasné společnosti;

17. vyzývá Komisi a Radu, aby podpořily nezávislé novináře a posílily nezávislou televizi, internet, tištěné sdělovací prostředky a rozhlasové pořady pro Bělorusko s cílem pomoci běloruským občanům získat přístup k objektivním a přesným informacím o jejich zemi a o světě;

18. vyzývá Komisi a Radu, aby financovaly další vzdělávací výměnné programy pro běloruské mladé lidi, kteří byli vyloučeni z vysokých škol z politických důvodů;

19. je konsternován kladnou reakcí ruské Státní dumy a ruského prezidenta Vladimíra Putina na průběh a výsledek prezidentských voleb v Bělorusku; bere v úvahu, že účinnost politiky EU vůči Bělorusku je ohrožována nezodpovědným postojem moskevských orgánů, které poskytují rozhodující podporu poslední diktatuře v Evropě; vyzývá Radu a Komisi, aby naléhavě vznesly otázku Běloruska při jednáních s ruskými orgány, aby se tak stanovila společná odpovědnost za dosažení konkrétních demokratických změn v této zemi a ukončily polické represe a porušování lidských práv; je názoru, že by za tímto cílem mělo být vyvinuto zvláštní úsilí v rámci Rady Evropy a OBSE, neboť Rusko je spolu s členskými státy Evropské unie členem obou těchto organizací;

20. vyzývá členské státy zastoupené ve skupině G8, aby zařadily současnou situaci v Bělorusku na pořad jednání nadcházejícího jarního summitu a naléhaly na Rusko, aby změnilo svůj postoj vůči prezidentu Lukašenkovi a jeho režimu a využilo svých úzkých svazků s Běloruskem na podporu demokracie a politických reforem v této zemi;

21. vyzývá Organizaci spojených národů, Radu Evropy a členské státy, aby vytvořily mezinárodní komisi na vyšetření zmizení Jurije Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolije Krasovského a Dmitrje Zavadského;

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům a vládám členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Parlamentnímu shromáždění OBSE a Radě Evropy, prezidentovi a Státní dumě Ruska a běloruským orgánům.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Bonjorno, belorusko.blogspot.com!
Tag (busqueda de la Cialis): comprare Cialis, Acquisto Cialis, Acquista Cialis, [url=http://farmamed.fora.pl/ ] Compra cialis in Italia[/url] . [url=http://farmitalia.fora.pl/ ] Comprare cialis online[/url] acquisto medicinali. [url=http://milanofarma.fora.pl/ ] Comprare cialis in Italia[/url] erbe. 100% soddisfatti o rimborsati, compra Cialis naturale online. [url=http://farmanova.fora.pl/ ]Dove Comprare cialis generico[/url] perfetti annoquello sembra avuto che vi assiste famosa girls [url=http://farmaroma.fora.pl/ ]Dove Comprare cialis online[/url]